Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

U.S.-China Relations: Background, Issues, and Outlook: Print Journals

This is a course guide for Prof. Robert Sutter's IAFF 3186-13 CRN 56060

CDC Journals

Journals are located in the Asian Journals section of the Global Resources Center. Issues before the year of 2000 are located in the CDC storage room. If you need to access them, please contact the front desk staff.

Chinese Titles

Journals in Alphabetical Order: 
Beijing hang kong hang tian da xue xue bao 北京航空航天大学学报: 2006-
Bing qi zhi shi 兵器知识 (ordnance knowledge): 2006-
Contemporary international relations (English version of Xian dai guo ji guan xi): 1988-
Dang dai guo ji wen ti yan jiu 当代国际问题研究 (Contemporary International Studies): 1989
Dang dai Ya Tai 当代亚太 (Contemporary Asia-Pacific Studies)1995-
Dan dao xue bao 弹道学报 (Journal of ballistics): 2006-
Dang dai hai jun 当代海军 (Modern navy): 2006-
Dang de wen xian 党的文献: 2006-
Dang dai Zhongguo yan jiu 當代中國硏究 (Modern China studies): 2005-
Dang jian 党建: 2006-
Dang jian wen hui 党建文汇: 2006-
Dang jian yan jiu 党建研究: 2006-
Dang shi wen hui 党史文滙: 2006-
Dang zheng lun tan 党政论坛: 2006-
Dao dan yu hang tian yun zai ji shu 导弹与航天运载技术: 2006-
Fei hang dao tan 飞航导弹: 2006-
Foreign Affairs Journal 外交季刊: 1985-
Guo fang 国防: 1991-2003
Guo fang da xue xue bao 国防大学学报 (Journal of National Defense University): 1988-1999
Guo fang ke ji da xue xue bao 国防科技大学学报: 1999-
Guo fang ji shu ji chu 国防技术基础: 2006-
Guo fang ke ji 国防科技: 2006-
Guo fang ke ji gong ye 国防科技工业 (Defence science & technology industry): 2006-
Guo ji hang kong 国际航空 (International Aviation): 1998-
Guo ji tai kong 国际太空: 2006-
Guo ji wen ti lun tan (Chinese version) 国际问题论坛: 1996-2004
Guo ji wen ti lun wen yu yan jiu bao gao 国际问题论文与研究报告 1992
Guo ji wen ti yan jiu 国际问题研究 (Journal of International Studies): 1959-
Guo ji zhan lüe yan jiu 国际战略研究 (International Strategic Studies): 1986-
Guo ji zhan wang 国际展望: World Outlook1987-1996
Hai jun yuan xiao jiao yu 海军院校教育: 2006-
Hang kong fa dong ji 航空发动机: 2006-
Hang kong zhi zao ji shu 航空制造技术: 2006-
Hang kong zhi shi 航空知识 (Aerospace Knowledge): 1984-

Hong Qi 红旗:1958-1988
Huo li yu zhi hui kong zhi 火力与指挥控制: 2006-
International Strategic Studies (English version of Guo ji zhan lue yan jiu): 1986-
Jie fang jun hua bao 解放军画报 (The PLA Pictorial): 1984-2003
Jie fang jun sheng huo 解放军生活 (The PLA Life): 1986-2000
Jun min liang yong ji shu yu chan pin 军民两用技术与产品: 2006-
Jun shi 军事: 1983-1993
Jun shi li shi 军事历史 (Military History): 1992-2000
Jun shi shi lin 军事史林: 1986-2000
Jun shi wen zhai 军事文摘 (Military Digest): 1993-
Jun shi zhan wang 军事展望 (Military Prospect)2001
He ping yu fa zhan 和平与发展 (Peace and Development): 1999-2003
Lading Mei Zhou yan jiu 拉丁美洲研究: 2006-
Meiguo yan jiu 美国研究 American studies: 1987-
Meiguo yan jiu can kao zi liao 美国研究参考资料: 1984-1988
Meiguo yan jiu lun wen zhai yao zhuan ji 美国研究论文摘要专辑: 1990-1991
Nanjing hang kong hang tian da xue 南京航空航天大学学报: 2006-
Nan Ya yan jiu 南亚研究: 2006-
Nei bu wen gao 内部文稿: 1982-1991
He ping 和平: 1988-2005
Shi jie jing ji yu zheng zhi 世界经济与政治 (World Economics and International Politics): 1989-
Shi jie jun shi 世界军事 (World Military Affairs): 2000-
Shi jie zhi shi 世界知识 (World Affairs): 1950-1992
SIIS Journal: Title is "SIIS Paper" from 1992:Oct. to 1993:Dec.1993-2001
Shui bing 水兵: 1992
Tai kong tan suo 太空探索: 2006-
Wai jiao xue yuan xue bao 外交评论(原名: 外交学院学报): 1993-
Xi Ya Feizhou 西亚非洲: 1982-
Xian dai bing qi 现代兵器 (Modern Weaponry): 2000
Xian dai fang yu ji shu 现代防御技术: 2006-
Xian dai guo ji guan xi  现代国际关系 1981-
Xian dai jian chuan 现代舰船 modern ships: 2000
Xian dai jun shi 现代军事 (Conmilit) 1976-2003
Xin wen yu cheng cai 新闻与成才 (Journalism and Self-Cultivation)1993-1997
Ya Tai yan jiu 亚太研究 (Asia-Pacific Studies): 1992-1994
Ya Tai yan jiu 亚太研究 (Journal of Asia Pacific Studies): 2000-2001
Zhan lüe yu guan li 战略与管理 (Strategy and Management) Chinese version: 1998-2004
Zheng zhi xue yan jiu 政治学研究 (CASS Journal of Political Science): 2003
Zhong gong yan jiu 中共研究: (Studies on Chinese Communism): 1969-2000
Zhong gong zhong yang dang xiao xue bao 中共中央党校学报: 2006-
Zhongguo dang zheng gan bu lun tan 中国党政干部论坛: 2006-
Zhongguo hang tian 中国航天 (Aerospace China): 1999-
Zhongguo jun shi ke xue 中国军事科学 (China Military Science): 1992-
Zhongguo kong jun 中国空军 (China Air Force): 1990-
Zhongguo min bing 中国民兵 (China Militia): 1998-2003
Zhongguo wai jiao 中国外交 (China's Foreign Affairs) 1988-2004
Zhongguo yan jiu 中国研究: 1995-1998

English Titles

Beijing Review: 2006-

China International Studies (English version of Zhongguo guo ji wen ti yan jiu): 2005-2007

China Population Today (English version of Zhongguo ren kou): 1994-

China Today (English version of Jin ri Zhongguo): 1994-

Chinese Military Updates: 2003-2005

Contemporary International Relations (Xian dai guo ji guan xi (English version) 现代国际关系 1988-

Guo ji zhan lue yan jiu (English version): 1986

Guo ji wen ti lun tan (issues of 2004-2006 are in English)

Human Rights (English version of Ren quan): 2002-

International Studies: 1994-2002

International Understanding (English version of Guo ji jiao liu): 1994-

Social Sciences in China (English version of Zhongguo she hui ke xue, available in print and electronic versions): 1984-

Women of China (English version of Zhongguo fu nu): 1994-

GW Libraries • 2130 H Street NW • Washington DC 20052202.994.6558AskUs@gwu.edu